برنامه سخنرانان روز چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391

۱۳۹۱ يازدهم ارديبهشت

چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه 1391

ثبت نام شرکت کنندگان

30/8 – 00/8

تلاوت قرآن، سرود و خیر مقدم

-----------

35/8-30/8

افتتاحیه و سخنرانی دبیر علمی کنگره

45/8 – 35/8

هیات رئیسه: آقایان دکتر منوچهر کیهانی، دکتر محمد رضا میر، دکتر شهریار شهریاریان

Colorectal Cancer in Third Millennium

آقای دکتر ناصر ابراهیم دریانی

00/9 –  45/8

Endosonography for Staging of Rectal Cancer

آقای دکتر سید امیر میر باقری

15/9 – 00/9

MRI for Staging of Rectal Cancer

خانم دکتر آروین آرین

30/9 – 15/9

The Art of Giving Bad News: Who, When and how

آقای دکتر حمید عمادی

45/9 – 30/9

پانل و معرفی بیمار:

Case based discussion: colorectal cancer screening and diagnosis

گرداننده: آقای دکتر محمد کلانی

شرکت کنندگان:

خانم دکتر نیلو فر ایوبی

آقایان دکتر رضا شیرکوهی

دکتر افشین عبدی راد

دکتر مهرداد عزمی

دکتر هادی غفرانی

دکتر حسین فروتن

دکتر حسین محمودزاده

45/10 – 45/9

پذیرایی

-----------

00/11 – 45/10

هیات رئیسه: آقایان دکتر ناصر ابراهیم دریانی،دکتر غلامرضا توگه، دکتر علی کاظمیان

Standard chemoradiation in Rectal Cancer

آقای دکتر پیمان حداد

15/11 – 00/11

Short- course radiation in Rectal Cancer

آقای دکتر فرشید فرهان

30/11 – 15/11

Coloanal anastomosis versus abdomino- perineal resection (APR)

دکتر احمد ایزد پناه

45/11 – 30/11

پانل و معرفی بیمار:

Case based discussion:

Pre-operative radiotherapy and curative surgery for the management of localized rectal carcinoma

گرداننده: آقای دکتر محمد صادق فاضلی

شرکت کنندگان: آقایان

دکتر امیر حسین امامی

دکتر ابوالقاسم اباسهل

دکتر شهرام اخلاق پور

دکتر سید محسن تولیت

دکتر عیسی جهانزاد

دکتر مهدی عقیلی

دکتر علیرضا کاظمینی

45/12 – 45/11

Take home message

آقای دکتر امیر حسین امامی

00/13 – 45/12

رویداد : پنجمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال
تعداد بازدید : 3279