برنامه سخنرانان روز پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391

۱۳۹۱ يازدهم ارديبهشت
پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه 1391

قرائت قرآن مجید

-----------

35/8 – 30/8

هیات رئیسه: آقای دکتر سید رسول میرشریفی،دکتر صنمبرصدیقی، دکتر فرناز آموزگار هاشمی

Optimum pathology: Requesting and Reporting

آقای دکتر رضا شاه سیاه

50/8 – 35/8

Laparoscopic Versus Open Colorectal Surgery

آقای دکتر وحید حسینی

10/9 – 50/8

Current Techniques of  Liver Resection for Colorectal Liver Metastasis

آقای دکتر علی جعفریان

30/9 – 10/9

پانل و معرفی بیمار:

Case based discussion:

Management of Rectal Carcinoma with Resectable Liver Metastasis

گرداننده: آقای دکتر امیر کشوری

شرکت کنندگان: آقایان

دکتر هادی احمدی آملی

دکتر محمد رضا بدیعی

دکتر علی جعفریان

دکتر هژیر صابری

دکتر پدرام فدوی

دکتر مهرزاد میرزانیا

45/10 – 30/9

 

پذیرایی

---------

00/11 – 45/10

 

هیات رئیسه: آقای دکتر فاضل الهی، آقای دکترعلیرضا نیکوفر

Targeted Therapies Tailored to the Molecular Characteristics in Colorectal Cancer

آقای دکتر سید رضا صفایی

15/11 – 00/11

Thoughts & Experiences with Maintenance Chemotherapy in Colorectal Cancer

آقای دکتر مسعود ایروانی

30/11 – 15/11

پانل و معرفی بیمار:

Case Based discussion:

Management of Colon Cancer with Unresectable Metastasis

گرداننده: آقای دکتر رمضان شریفیان

شرکت کنندگان: آقایان

دکتر فرید اردلان آزموده

دکتر مسعود ایروانی

دکترناصر ابراهیم دریانی

دکتر عباس ربانی

دکتر سید رضا صفایی

دکتر حسین قناعتی

45/12 – 30/11

Take Home Message

آقای دکتر سید امیر حسین امامی

00/13 – 45/12

رویداد : پنجمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال
تعداد بازدید : 3211