ثبت نام در ششمین کنگره تازه های سرطان کولورکتال

درباره ششمین کنگره تازه های سرطان کولورکتال:

:
کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
:
بیمارستان امام خمینی تهران، بخش جراحی 3و4
:
66581657
:
irancolorectalcancer@yahoo.com
:
66581657
:
1419733141

قصد شرکت در کدامیک از بخش های زیر را دارید؟

لطفا تیک مقابل بخش هایی که قصد شرکت در آنها را بزنید و در پایان روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید.

بخش هزینه (ریال) انتخاب