رادیولوژیست  -اینترونشنیست

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی -ساختمان مرکزی -بخش رادیولوژی