متخصص رادیولوژی

نحوه دسترسی :

  •  یکشنبه ها و سه شنبه ها رادیولوژی مرکزی