متخصص جراحی عمومی - فلوشیپ هپاتو پانکراتوبیلیاری و پیوند اعضا شکمی

استادیار

نحوه دسترسی :

درمانگاه جراحی - دوشنبه ها از ساعت 2 بعدازظهر