متخصص ژنتیک پزشکی

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی - سه شنبه ها صبح
  • خیابان کارگر شمالی - آزمایشگاه آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی بهار