جراح کولورکتال

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی _ساختمان درمانگاههای تخصص و فوق تخصص شماره 2 _ هر دو هفته روزهای چهارشنبه  12-8 صبح  تلفن : 61192231 و هر هفته عصر کلینیک یلدا 2-4 عصر تلفن: 61193020