دکتر محسن احمدی تفتی جراح عمومی- کولورکتال

روزهای چهارشنبه صبح درمانگاه جراحی 

شماره تماس : 02161192231