رادیولوژیست  

استادیار دانشگاه علوپزشکی تهران

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی -بخش رادیولوژی