جراح کولورکتال

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

نحوه دسترسی :

  • aliKazemeini@gmail.com
  • بیمارستان امام خمینی  _ساختمان درمانگاه شماره 2 _ هر دوهفته روزهای دوشنبه صبح  درمانگاه ساختمان مغز و اعصاب تلفن : 61192231 و  هر هفته شنبه  عصر کلینیک یلدا:61193020