متخصص جراحی عمومی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

نحوه دسترسی :

  • درمانگاه جراحی کبد و مجاری صفراوی - روزهای سه شنبه
  • محل کار : بخش پیوند کبد و جراحی کبد و مجاری صفراوی - بیمارستان امام خمینی