متخصص پاتولوژی

نحوه دسترسی :

  • پاتولوژی انستیتو کانسر (بخش پاتولوژی)
  • آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی ( ساختمان اعصاب ، طبقه 1 )