اطلاعات تماس
نشانی: انتهای بلوار کشاورز بیمارستان امام خمینی بخش جراحی 3و4 اتاق 199
تلفن: 66581657 - 66581564
فکس: 66581657 - 66581564
وب سایت: www.irancolorectalcancer.com
پست الکترونیک: irancolorectalcancer@yahoo.com 
کروکی محل شرکت