کانون هم اندیشی سرطانکولورکتال

مجتمع بیمارستانی امامخمینی


آشنایی با تست های غربالگری

سرطان کولورکتال

اهمیت غربالگری

 • · تست های غربالگری جهت پیدا کردن افراد بدون علامت، که سرطان روده یا پولیپ دارند، می باشند.
 • · سرطان روده بزرگ معمولاً از یک پولیپ شروع میشود. پولیپ ها از ابتدا بدخیم نیستند.
 • · در طی سالها، برخی از پولیپ ها تبدیل به سرطان میشوند.
 • · تست های غربالگری منجر به یافتن پولیپ ها و برداشتن آنها قبل از تبدیل شدن به سرطان شوند.

 

 

انواع تست های غربالگری

تست خون مخفی در مدفوع

 • · این تست بر روی مدفوع انجام میشود و حداقل سه نوبت متوالی بایستی انجام شود و سالیانه تکرار گردد.

معایب و مزایا:

 • · نسبتاً ارزان و در دسترس همه می باشد.
 • · بایستی برخی از غذاها و داروها از سه روز قبل از انجام تست مصرف نشود.
 • · این تست، تست خوبی برای پیدا کردن پولیپ ها نیست، چون اکثر پولیپ ها خونریزی ندارند.
 • · حساسیت این تست حتی برای سرطان روده بزرگ نیز زیاد نیست و احتمال موارد منفی کاذب یا مثبت کاذب وجود دارد.

 

سیگموئیدوسکوپی

 • · این روش به پزشک اجازه می دهد که حدود 60 سانتیمتر از روده را ببندید.

معایب و مزایا:

 • · آمادگی کمتری نسبت به کولونوسکوپی نیاز دارد.
 • · ارزانتر از کولونوسکوپی می باشد.
 • · پولیپ های بالاتر از سیگموئید و انتهای کولون نزولی دیده نمیشود.
 • · در صورتی که پولیپ یا مورد غیر طبیعی وجود داشته باشد، کولونوسکوپی کامل مورد نیاز است.

 

    باریم انما

 • · یک روش عکسبرداری از روده بزرگ می باشد.

 این روش نسبت به کولونوسکوپی دقت کمتری دارد و معمولاً زمانی انجام میشود که کولونوسکوپی کامل قابل انجام نباشد.

 

 

 

CTکولونوگرافی

 •  این روش نیز یک نوع عکسبرداری از روده بزرگ با  CTاسکن است.

معایب و مزایا:

 • · دریافت اشعه
 • · در صورتیکه احتمال پولیپ یا مورد غیر طبیعی داده شود، بایستی مجدداً کولونوسکوپی انجام شود.
 • · در حین این روش نمونه بافتی بدست نمی آید و در صورت نیاز به بیوپسی بایستی کولونوسکوپی نیز انجام شود.
 • · نیاز به آمادگی روده ای کامل دارد.
 • · درد ندارد.

 

 

     کولونوسکوپی

 • · در این روش پزشک با دستگاه کولونوسکوپ می تواند تمام روده بزرگ را به طور مستقیم ارزیابی نماید.

معایب و مزایا:

 • · کولونوسکوپی بهترین روش برای غربالگری و تشخیص سرطان روده بزرگ می باشد.
 • · در این روش امکان نمونه برداری با برداشتن کامل پولیپ ها وجود دارد.
 • · نیاز به آمادگی روده ای مناسب دارد.
 • · معمولاً برای دیدن تمامی روده نیاز به استفاده از داروهای آرام بخش و خواب آور می باشد.

 

چه وقت و چگونه بایستی تست های غربالگری انجام شود.

*افرادی که خود و فامیل درجه یک و درجه دو آنها هیچگونه سابقه پولیپ، سرطان روده بزرگ و سرطان سایر قسمت ها را نداشته اند، تست غربالگری بایستی از سن 50 سال شروع شود.

 • · در صورت انجام کولونوسکوپی و طبیعی بودن آن، هر 10 سال یکبار تا سن 75 سالگی تکرار گردد.
 • · در صورت انجام سیگموئیدوسکوپی و باریم انما، لازم است هر 5 سال تکرار گردد.
 • · تست خون مخفی در مدفوع سالیانه سه نوبت انجام شود

*افرادی که سابقه پولیپ یا سرطان روده بزرگ در فامیل درجه یک (پدر و مادر- خواهر و برادر و یافرزندان) دارند باید از سن 40 سالگی یا 10 سال زودتر از جوانترین فرد مبتلا تست غربالگری را انجام دهند.

*افرادی که سابقه فامیلی سرطان روده یا سرطان های مجاری ادراری و دستگاه تناسلی را در چند نفر از اعضاء خانواده دارند، مخصوصاً زمانی که سرطان در یک فرد جوان رخ می دهد، ممکن است نیاز به مشاوره ژنتیک داشته باشند.

 • · این افراد نیاز به کولونوسکوپی از سن 20-25 سالگی     دارندو بایستی هر 1 2 سال تکرار گردد.
 • · افراد با سابقه فامیلی پولیپ های متعدد روده (فاملیال      آدنوماتوس پولیپوزیس) ممکن است نیاز به بررسی ژنیتک داشته باشند و بایستی سیگموئیدوسکوپی از سن بلوغ (12 سالگی) بطور سالیانه داشته باشند.

 

 

 

 • ·  خانم هایی که سابقه سرطان رحم و تخمدان را در سن قبل از 60 سالگی داشته باشند بایستی از سن 40 سالگی یا زمان تشخیص این سرطان ها و هر 5 سال یکبار کولونوسکوپی انجام شود.

 

پیگیری غربالگری

 • · افرادی که پولیپ پیش سرطانی در کولونوسکوپی داشته اند و پولیپ بطور کامل برداشته شده است بایستی بعد از معاینه اولیه هر 3 5 سال کولونوسکوپی را انجام دهند.
 • · افرادی که سابقه سرطان کولورکتال داشته اند، در صورتی که تمام روده قبل از جراحی سرطان دیده شده است، در طی سال اول یکبار کولونوسکوپی و سپس هر 2 تا 3 سال یکبار تکرار گردد.
 • · در صورتی که قبل از جراحی، کولونوسکوپی بطور کامل انجام نشده است 3-6 ماه بعد از جراحی، باید کولونوسکوپی انجام شود و هر 2 3 سال یکبار تکرار گردد.
 • · افراد با سابقه کولیت اولسروز یا بیماری کرون با درگیری تمام روده بایستی 8 سال بعد از تشخیص اولیه بیماری هر 1 2 سال کولونوسکوپی شوند و نمونه های متعدد از تمام روده گرفته شود.
 تهیه و جمع آوری: دکتر آل طه