جهت جلوگیری از تضییع حق ارسال کنندگان مقاله، در صورت  ارسال مقالات به کنگره تازه های کانسرکولورکتال  لطفا موارد زیر را رعایت فرمایید.

1- نام فایل به نام نویسنده اصلی و عنوان مقاله باشد.

2-عنوان ایمیل ارسالی  با عنوان:  ( مقاله:  نویسنده و عنوان مقاله )باشد. (آدرس ایمیل :irancolorectalcancer@yahoo.com)

3-شماره تلفن همراه و ثابت  وایمیل  جهت تماس در  اول  مقاله  ارسالی نوشته شده باشد

4- در  تاریخ مقرر در اظلاعیه های سایت ارسال صورت گیرد.

5-کلمات مقاله بیشتر از 300 کلمه نباشد

6-عنوان با فونت 16 و متن با فونت 12  نگارش شود

7-فونت فارسی B Zar و فونت انگلیسی New Roman

8- در صورت تایپ  و ارسال مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی  تمایل خود را به چاپ با زبان مورد نظر در کتابچه کنگره اعلام نمایید.(فارسی یا انگلیسی)