دراین قسمت به بیماران در مورد سرطان کولورکتال  تشخیص و درمان و مراقبتهای بعد از عمل آموزش داده میشود.