ما گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم که در مجتمع بیمارستانی امام خمینی کار میکنیم.

هر یک از ما تخصص های متفاوتی دارد ولی قسمت عمده ای ازفعالیت روزمره ی همه ما در رابطه با سرطان کولون و رکتوم میباشد.

ما یک تیم مشترک تشکیل داده ایم تا بتوانیم در مورد سرطان کولون و رکتوم تصمیمات دقیق وعلمی بگیریم.تصمیم درست و به موقع در مورد نحوه درمان سرطان کولون و رکتوم میتواند، منجر به افزایش درصد بهبودی قطعی در این سرطان شود.تخصص های ما جراحی، گوارش، رادیولوژی، مدیکال انکولوژی، رادیوتراپی انکولوژی و پاتولوژی میباشد.ماهر دو هفته یکبار جلسه ی مشترک داریم و در مورد مشکل بیماران به صورت تیمی تصمیم میگیریم. بعد از هر جراحی و درمان کامل نیز بیماران را بطور مستمر تحت پیگیری دوره ای قرار میدهیم تا در صورت برگشت بیماری، هر چه سریعتر تشخیص و درمان بیمار انجام شود.

این سایت با هدف اطلاع رسانی به بیماران و پزشکان در زمینه ی سرطان کولون و رکتوم تشکیل شده است و میتواند پل ارتباطی بین بیماران و افراد متخصص در این زمینه باشد.